Skip to main content

ALGEMENE LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN

van de “International School for Human Chemistry”, onderdeel van Gezondheid in Beweging te Den Hoorn, Nederland, hierna te noemen “de School”. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 27371196. Gevestigd aan de Veenakkerweg 5 2635 NC te Den Hoorn Nederland. BTW nummer: 801819490.

Artikel 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van onderwijs en consultancy-adviezen aan onze klanten.Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “klant” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten les- of consultancy-overeenkomst, of met ons een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “klant” verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening adviezen worden gegeven of onderwijs wordt verzorgd.Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.Indien ook de klant naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, in geval van conflict is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de klant doet aan het voorgaande niet af.Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten, geven van onderwijs en overige werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes en bekendmaking onderwijsactiviteiten.

Al onze consultancy-offertes en onze gepubliceerde les- en cursusprogramma’s dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen. aan de potentiële klant tot het doen van een aanbod of inschrijving voor een lesactiviteit. Het cursusaanbod kan in de tijd variëren en bindt ons derhalve op geen enkele wijze. De inschrijving voor een cursus geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds geacht wordt door ons te zijn aanvaard. Cursus inschrijvingen worden door de School per e-mail of telefonisch aan de klant bevestigd.Het door ons gedane aanbod blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte cursus- en lesmaterialen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd
en/of aan derden worden afgegeven.

Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. Het voorgaande geldt met name ook ten aanzien van les- en cursusmaterialen verzorgd door externe docenten.Bij consultancy opdrachten waarvoor kosten gemaakt zijn voor de feitelijke aanvang van de werkzaamheden, kunnen de gemaakte kosten aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst / annuleringsbeleid

Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven opdrachtbevestiging of inschrijving voor een cursus of lesdag per email of schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de bevestiging verzenden.De klant of cursist is aan zijn inschrijving of opdrachtbevestiging, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden na een periode van 14 dagen na dagtekening van de inschrijving of opdrachtbevestiging; of, (indien het een mondeling verstrekte opdracht betreft) na het geven van deze opdracht.

U kunt voor betaling met creditcard of betaalpas gebruik maken van onze beveiligde afrekenpagina’s. Het bedrag wordt afgerekend op het moment dat u uw order plaatst en een bevestiging ontvangt. De diensten zullen na ontvangst van uw betaling onmiddellijk geleverd worden middels een bevestigings-email met daarin alle informatie rondom de plaats, datum en tijdstip van de dienst in de vorm van een cursus, lesdag, seminar of webinar.

Afzegging voor een cursus, lesdag of seminar dient minimaal een week voor de start van de betreffende cursus, lesdag of seminar plaats te vinden zonder kosten voor de klant. Afzeggingen daarna kunnen tot gevolg hebben dat (een deel van) het cursusgeld wordt gefactureerd.

De School zal het verschuldigde lesgeld binnen 30 dagen na afzegging terugstorten op de rekening van de cursist.De door ons aan de klant verzonden inschrijvings- of opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen een week na dagtekening van onze opdrachtbevestiging of inschrijvingsbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen. In geval van de School geldt daarbij het gepubliceerde programma en cursusaanbod als referentie.Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door de School of daaraan verbonden personen binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Door de overheid erkende cursussen, of cursussen gegeven door het bij het CRKBO ingeschreven Instituut kunnen van BTW vrijgesteld zijn.De in cursusprogramma’s, seminar aankondigingen, offertes, contracten en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kosten, inbegrepen heffingen van overheidswege.Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de dag van de aanvang van de cursus, verhogingen in heffingen of anderszins optreden, deze verhogingen aan de klant of cursist in rekening te brengen. Ook behouden wij ons het recht voor om, in het geval veranderingen in heffingen de prijs van de cursus te verhogen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat daarvoor gerechtelijke tussenkomst vereist is.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen

De klant is gehouden de cursus, seminar of lesdag waarvoor is ingeschreven af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de cursus-, lesof seminarprijs te vorderen, zonder de verplichting alsnog de cursus-, les- of seminar activiteit opnieuw aan te bieden. 2. Voor levering van management adviezen en onderwijsactiviteiten gelden d levertijden zoals deze in de tussen partijen gesloten overeenkomst overeengekomen zijn. Ten aanzien van cursussen, seminars of lesdagen is vastgesteld dat de levering plaats zal vinden op de gepubliceerde cursus-, les- of seminardagen. De School behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om, indien door overmacht (b.v. door het niet kunnen komen van een buitenlandse spreker of door natuurgeweld) een onderwijsactiviteit geen doorgang kan vinden, deze activiteit niet door te laten gaan waarbij de klant het recht heeft op hetzij restitutie van het betaalde cursus- of lesgeld, of zich kan inschrijven voor de uitgestelde activiteit, of mogelijkerwijze kan deelnemen als vervanging voor de gemiste activiteit aan een andere onderwijsactiviteit van de School. Indien door een gebrek aan belangstelling van klanten een onderwijsactiviteit, van welke aard dan ook, geen doorgang kan vinden, bericht de School minimaal 5 werkdagen voor de desbetreffende les-, seminar of cursusdag aan de klant dat de activiteit geen doorgang kan vinden. Ook in dit geval heeft de klant het recht op hetzij restitutie van het betaalde cursus- of lesgeld, of de klant kan zich inschrijven voor de uitgestelde activiteit of mogelijkerwijze voor een andere onderwijsactiviteit van de School.Indien de opdracht of de cursus in gedeelten wordt uitgevoerd, behouden wij ons het recht voor iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen en af te rekenen.

Artikel 6. Vragen en klachten

Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden door de SCHOOL beantwoord binnen een termijn van 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de SCHOOL per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de student een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de SCHOOL, nadat de student de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen 1 maand is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student zijn of haar rechten ter zake verliest.

Klachten zullen ten aller tijden vertrouwelijk ik behandeling worden genomen.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 8.Bewaartermijn klachtenDe klachtendossiers van studenten zullen tot minimaal twee jaar na afsluiting van de klachtenafhandeling bewaard worden. Daarbij wordt opgemerkt dat het termijn aanvangt vanaf de datum van afsluiting van de klachtenprocedure.

Wanneer echter valt te voorzien dat men na afloop van tijd op de zaak terugkomt of een claimindiening te verwachten valt, dan is een langere termijn geoorloofd. Voor klachtendossiers kan in geval van het verwachten van een claim een bewaartermijn van vijf jaar worden ingesteld, daar het verjaringstermijn van een claim vijf jaar is.

Artikel 7. Klachtenprocedure

In het geval van klachten betreffende de organisatie, personen die werkzaam zijn binnen de organisatie of medestudenten dient de volgende procedure gevolgd te worden: Voor klachten betreffende de organisatie dient in eerste instantie de betreffende docent aangesproken te worden.Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt de directie van de SCHOOL geïnformeerd en deze neemt het bindende eindbesluit.

Artikel 8. Geschillenregeling

De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.Geschillen tussen student en de School over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de SCHOOL te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de student als door de SCHOOL aanhangig worden gemaakt bij de persoon geschillencommissie dhr. R.L. Ijsseldijk.De persoon geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de student zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 bij het SCHOOL heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 bij de persoon geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd a 150,00 euro.Wanneer de student een geschil voorlegt aan de persoon
geschillencommissie, is de SCHOOL aan deze keuze gebonden.Wanneer de SCHOOL een geschil wil voorleggen aan de persoon geschillencommissie, moet hij eerst de student schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De SCHOOL dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.De persoon geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de persoon geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

Door ons geleverde cursus- en lesmaterialen blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de klant aan ons verschuldigd is.Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het de koper niet toegestaan lesmateriaal, adviezen en dergelijke aan derden te verkopen of ter beschikking te stellen zonder onze toestemming. Indien, met toestemming, lesmaterialen en dergelijke ten behoeve van andere partijen dan de School worden gebruikt, verplicht de klant zich een en ander van te voren met de School te overleggen en daarbij deugdelijke afspraken omtrent intellectueel eigendom en royalties met de School te maken. De klant is gehouden de verkregen gelden uit eigendomsrecht en royalties onverwijld aan ons over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen.Indien tengevolge van be- of verwerking door de klant ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde lesmaterialen
verloren is gegaan of anderszins schade is geleden, is de klant verplicht ten aanzien van de geleden schade een met het schadebedrag overeenkomende bankgarantie te stellen.

Artikel 10. Betaling

Betaling dient te geschieden in Euro’s, contant op de School te voldoen, of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening. Dit in het eerste geval onmiddellijk bij aanvang van de cursus-, les- of seminardag(en), in het tweede geval bij overmaking uiterlijk veertien dagen voor de aanvang van de cursus, de lesdag of het seminar, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.De creditcardhouder wordt per direct belast voor de transactieIndien de klant niet tijdig tot (algehele) betaling van het verschuldigde uit de overeenkomst overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wij hebben dan het recht de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.Indien de klant ten aanzien van betaling in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten diensten en onderwijsactiviteiten contante betaling voor aanvang van de onderwijs- of advies- activiteit te verlangen. Ook zijn wij dan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de klant evengoed de verplichting rust tot nakomen van iedere financiële verplichting, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Bij niet nakomen van de betalingsverplichting wordt vanaf 60 dagen na factuurdatum een rentevergoeding gerekend van de wettelijke rente plus 2%,
berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de klant/debiteur. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van vijftig euro, alles exclusief omzetbelasting.Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op
de hoofdsom en de lopende rente.Indien in de financiële positie van klant na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der adviezen of onderwijsactiviteiten een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.Wij kunnen onze vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar keuze.

Artikel 11. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan
grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze.

Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12. Wettelijke garantie

Op al onze diensten geldt een wettelijke garantie van 2 jaar.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane
overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.